top of page
resurrection-5ab4fd9bae9ab8003725778b_edited.jpg

About John 1:1 Ministry

John 1:1 Ministry is an independent non-denominational ministry, a non-profit faith based organization.  We are not registered as a 501c3 organization. Our founding fathers of our nation saw the importance of faith based organizations in setting the moral and religious standards for our nation, and they protected it under the First Amendment. Our authority comes from God alone.  

We are primarily an online ministry.  This allows us to reach out and spread the Gospel of Jesus Christ globally.   We also serve our local community as well as people in need all over the United States and around the globe. We will go where ever there is a need that God calls us to serve.  
 
John 1:1 Ministry and all who call themselves Christian have been given a great calling in 
Matthew 28: 18 - 20  "18 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto Me in Heaven and in Earth.  19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit:  20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.

 

We are also called to His service to be servants.

Matthew 20:"28 just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.”  Galations 5:13"For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another."

OUR FAITH

sddefault.jpg

ONE GOD

There is one God: The Father, the Son, and the Holy Spirit are ONE. Just as we are body, mind and spirit, created in His image.  The Father is God. Jesus is God. The Holy Spirit is God. He is the Almighty God, creator of all Heaven and Earth and all that is in them. (John 14:7–16Genesis 1:11:26–273:22Psalm 90:2Isaiah 40:28–29Matthew 28:191 Peter 1:22 Corinthians 13:14Ephesians 4:4-6.

JESUS CHRIST, GOD’S SON

Jesus Christ is God, come to the earth to dwell with us. Christ is not His last name, it means 'the anointed one'. Jesus is the name above every name because He is the only One worthy to be our sacrifice and reconciliation. He is the only Way to God. He is the Truth of God. He is the Life God has given us. He is the Love God has given us. He is the Light that gives Life to every man that comes into the world, because He is the creator, and He is the only way to an eternal life with God, because He is God. He was born in the flesh. He was born of a virgin as both God and man, lived a sinless life and suffered as a human. He was crucified on a cross and died to atone for the sins of all humans on earth. Jesus being God, became the sacrificial Lamb, a perfect and acceptable sacrificial atonement for all of our sins. He was buried, in a borrowed tomb, and being God, death could not keep Him and He arose from the grave alive. He spent 40 days after coming out of the grave, testifying and was witnessed by over 500 people. He then ascended into heaven, and will literally return to earth in His glorified Flesh, the same way that He left when He ascended, as He promised, and as the angels testified to the disciples. (Matthew 1:22–23Isaiah 9:653:5–6John 1:1–514:10–30Hebrews 4:14–151 Corinthians 15:3–4Romans 1:3–4Acts 1:9–111 Timothy 6:14–15Titus 2:13).

THE HOLY SPIRIT

The Holy Spirit is God. He is our divine comforter, helper, counselor, instructor, protector., creator. He is our ever present help, always working. His work  reveals and testifies of Jesus as God and Savior , convicts us of sin, gives us understanding, leads us to repentance, guides, comforts, strengthens, sustains and sanctifies us. He is the heart and soul of God, Who is the Lover of our Soul. (2 Corinthians 3:17John 16:7–1314:16–17Acts 1:81 Corinthians 2:123:16Ephesians 1:135:25Galatians 5:25).

THE BIBLE

The Bible is God’s Holy Word, without error, and is the sole authority for life. Jesus is the Word of God. Every word in the KJV Bible is divinely inspired by God, and a miracle in and of itself.  It is a library of books written by 40 writers from different cultures, with different writing styles, living in different countries at different times, speaking over 50 different languages, over a period of 1500 years. And in spite of such diversity it is in perfect harmony and unity, compiled in 1611 into one language that would be spoken commonly all over the earth and translated into more languages than any other book, at a time when mass production and distribution would make it possible for everyone to have one, and the longest bestselling book in all the world since it's production, containing in it about 2500 prophecies, of which about 2000 have already been fulfilled to the letter and without error, proving it's reliability. God says that Heaven and Earth will pass away, but His Words will never pass away.  Even without written form that can be read, He places His Word in our hearts and mind, that we may know Him. The Word of God has impacted each person's life, more than they realize it, even if they have not read it. As Jesus said in John 10:35, "Scripture cannot be broken.". (Psalm 119:105Romans 15:42 Peter 1:20–212 Timothy 3:16).

MAN’S NEED FOR GOD

Human beings are the special creations of God, made in His image. They fell through the sin of the first man, Adam, and all human beings are sinners in need of salvation. We are no longer born into the perfect world that God created for us in the beginning, where He could be present with us, but we are born into a world stained by sin, that takes away life and perfection and causes death, destruction and hell. No matter how 'good' we think we are, there is no works or deeds, good or bad, that can pull us out of the sin that we are born into, that separates us from God. Everyone will physically die, but our souls are eternal. Without being cleansed of our sins through the blood of Jesus, God Himself, we cannot be reconciled to God and have eternal life when we die. And die we will, because of the curse of sin. But God told Adam in the beginning, if you eat from that tree, you will surely die (the very first prophecy). And so far, that has been true for every person ever to exist, except one...the one who IS God, who we call Jesus. (Genesis 1:27Psalm 8:3–6Isaiah 53:659:1–2Romans 3:23).

SALVATION

Salvation is a gift through repentance toward God and faith in Jesus Christ. Every person who truly is saved is eternally secure in the Lord Jesus Christ and will spend eternity in heaven, while those who die in their sins will spend eternity in hell. What must you do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. It is so encompassing and profound, yet it is that simple. (Acts 16:30-31)  (Romans 6:23Ephesians 2:8–9John 14:61:12Titus 3:5Galatians 3:26Romans 5:1).

BAPTISM

Baptism is by immersion after salvation and is done in obedience to Jesus Christ’s command (Matthew 3:15–17Acts 2:38)

.

BELIEVER’S ACCESS TO GOD

Each believer has direct access to God through the Lord Jesus Christ (Hebrews 4:14–167:19Ephesians 3:12).

THE CHURCH

The Church is considered the body of Jesus Christ. It is all who put their faith in Jesus as God and Savior, who follow His teachings and carry on His ministry of sharing the gospel, which is the good news of the Kingdom of God where we can have eternal life being reconciled to God, our Savior,  through Jesus Christ. (Matthew 16:18Acts 20:27–291 Corinthians 12:27–29Ephesians 1:21–233:20–224:1–35:21–27Colossians 1:17–19).

7641-jesus-hands-facebook.jpg

OUR MISSION

Our mission is to allow the Holy Spirit to work through us for His purpose, to grow the Kingdom of God that He may be Glorified.

LEADERSHIP

261995784_454535706253514_1149685300853707734_n.jpg

Նախարար Թերեզա Թեյլոր

Նախարար Թերեզա Թեյլորը ձեռնադրվել է և լավ վիճակում է Քրիստոնեական գլոբալ տարածման նախարարությունների միջոցով (Նախարար թիվ 104546 հանձնարարված):  Թերեզան իր ողջ կյանքի ընթացքում ճանաչում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին: Երբ նա ընդամենը մի քանի ամսական էր, երբ տատիկի գրկում էր, նա ցույց տվեց մի նկար և ասաց «Հիսուս»:   Նա մեծացել է Բրենթվուդ բապտիստական եկեղեցում, Հայ Փոյնթում: Նա հաճախել է շատ այլ դավանանքային եկեղեցիներ, այդ թվում՝ կաթոլիկ, բապտիստ, մեթոդիստ, Աստծո եկեղեցի և այլն, բայց իր տունն է համարում Ռամսուրում գտնվող Շիլո բապտիստական եկեղեցին:

 

Թերեզան Հիսուս Քրիստոսին ընդունեց որպես իր Փրկիչ 1987 թվականի օգոստոսի 2-ին։  2021 թվականի հունվարին Աստված նրան ասաց, որ կարգի բերի իր տունը:  Այնուհետև 2021 թվականի փետրվարի 19-ին, երբ ականատես եղավ, թե ինչպես են իրեն սովորեցրել Հիսուսի մասին իր վաղ հիշողություններից՝ որպես երեխա, Աստված ընդհատեց նրան և վճռականորեն ասաց նրան.  Նրա վրա 9 ամիս աշխատելուց հետո Աստված ցույց տվեց նրան, որ կանչել է ծառայության:  Նա պայքարում էր Նրա կոչման հետ, քանի որ նրան ուսուցանվել էր, որ կանայք կանչված չեն ծառայելու: Աստված ցույց տվեց նրան, թե ինչպես Մարիամ Մագդելենան՝ կինը, առաջինն էր, որ Նա ընտրեց քարոզելու Իր հարության ամբողջական Ավետարանը, երբ ասաց նրան «գնա և պատմիր» Հովհաննես 20.17-ում:  Աստված ցույց տվեց նրան, թե ինչպես է նա արդեն եղել իր ծառան իր ողջ տարիների ընթացքում՝ հիշեցնելով նրան և ի ցույց դնելով, թե ինչպես է նա սկսել և ղեկավարել Աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ և աղոթքների խմբեր:  Նա ի հայտ բերեց հիշողություններ, թե ինչպես էր նա ծառայում ծառայողներին աստվածաշնչյան խորհուրդների, քաջալերանքի և աղոթքի միջոցով: Նա ցույց տվեց նրան մի հին նամակ, որը երկար տարիներ կորած և մոռացված էր հովվի կողմից, շնորհակալություն հայտնելով նրան իր ծառայության և ընտանիքի վրա ունեցած ազդեցության համար՝ հասնելով մինչև Հնդկաստանի եկեղեցի: Նա նաև բացահայտեց, թե ինչպես է նա հավատարիմ եղել իրեն՝ ծառայելով Իսրայելի Տաճարի լեռան հավատարիմ շարժմանը, բայց նաև, թե ինչպես էր նա ծառայում տեղայնորեն Աստվածաշունչ տրամադրելով նրանց, ովքեր չունեին Աստվածաշունչ և հիշեցնելով նրան այն շատերի մասին, որոնք Նա ուղարկեց իրեն: Օգնություն. Նա հավատարմորեն ընդունեց ծառայության իր կոչը 2021 թվականի նոյեմբերի 2-ին։  Աստված առաջնորդեց նրան ստեղծելու Հովհաննես 1:1-ի ծառայությունը, քանի որ Նա ասաց, որ այնտեղից սկսվեց Իր ծառայությունը:  Նա առաջնորդեց նրան առցանց ծառայություն ստեղծելու համար, որպեսզի կատարի Մատթեոս 28:19-20-ի իր կոչումը «Ուրեմն գնացեք և աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին»:  Նա սկսեց աշխատել վեբկայքում 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ին, այն գործարկելով 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին որպես www.John1OneMinistry.com:

 

Ծառաների սրտով Թերեզան իր կյանքը նվիրել է Տեր Հիսուս Քրիստոսին ծառայելուն և ուրիշներին ծառայելուն: Նա ունի սոցիալական գիտությունների բակալավրի աստիճան և 17 տարի աշխատել է որպես շերիֆի տեղակալ:  Աստված նրան տվեց իր համար կատարյալ Ամուսին, երբ Նա միացավ նրան ամուսնու հետ՝ Չադ Թեյլորի հետ: Չադը եղել է ուժի, աջակցության, քաջալերանքի և օգնության աղբյուր իրենց տանը, կյանքում և իր ծառայության մեջ:  Նրանք ունեն հինգ երեխա; Crystal ~ 31 տարեկան (3 թոռնուհի ~ Ալեքսիս, Հեյլի և Փեյթոն),  Անդրեա ~ 21 տարեկան (փեսա Դարել Քիդ), Ջոշուա ~ 19 տարեկան,  Դավիթ ~ 14 տարեկան,  և նրանց հրեշտակ մանուկ Ջոզեֆը (նա մահացել է արգանդում 3 ամսականում՝ Տրիսոմիա 18-ից):  Նրանք նաև ոչ պաշտոնապես որդեգրել են երկու որդի՝ Դարիուսին և Ջեֆերին։  Որպես ընտանիք նրանք հաճույք են ստանում այգեգործությամբ, ճամբարով, ձկնորսությամբ և գեոկաշինգով:

bottom of page