top of page
matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg

Աղոթք խնդրել

Լրացրեք ձևաթուղթը, որպեսզի խնդրեք, որ այն ավելացվի մեր աղոթքների ցանկին: Դուք կարող եք ընտրել լուռ կամ հրապարակային հարցում: Աստված լսում է մեր աղոթքները, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մենք բառեր չունենք կամ նույնիսկ չգիտենք, թե ինչ ենք ուզում աղոթել:  Կարող եք նաև զանգահարել մեզ կամ ներառել ձեր հեռախոսահամարը, և մենք կզանգահարենք և կաղոթենք ձեզ հետ:

Հեռախոս

1.336.257.4158

Էլ

Սոցիալական լրատվամիջոց

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Մենք կաղոթենք ձեզ համար:
bottom of page